Regulamin sklepu
 1. Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego https://highculture.pl/ w których zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, postępowaniu reklamacyjnym i polityce prywatności.
 2. Sklep należy do High Culture sp. z o.o., Marii Curie-Skłodowskiej 3/27, 20-029, Lublin, NIP: 7123458183.
 3. Jeśli masz jakieś pytania, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@highculture.pl.

§ 1
DEFINICJE

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://highculture.pl,
 3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://highculture.pl,
 4. Konto Klienta – funkcjonalność sklepu internetowego, która na podstawie adresu e-mail oraz hasła zabezpieczającego, zawiera zbiór zasobów w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Konto służy Kupującemu w szczególności do składania Zamówienia na Produkty, zarządzania Zamówieniami oraz danymi Kupującego, 
 5. Sprzedawca – High Culture sp. z o.o., Marii Curie-Skłodowskiej 3/27, 20-029, Lublin, NIP: 7123458183.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 4. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 5. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu;
  2. standardowy system operacyjny;
  3. standardowa przeglądarka internetowa;
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

§ 3
DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES 

 1. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 2. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://highculture.pl.

§ 4
SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Moje Konto” lub w trakcie składania zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
 1. Wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”;
 2. Z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”;
 3. Zalogować się do swojego konta w Sklepie lub założyć konto – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia;
 4. Podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane;
 5. Zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia;
 6. Wybrać metodę płatności za zamówienie;
 7. Kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”;
 8. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Stripe, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Stripe celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą;
 9. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego;
 10. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z punktem powyżej;
 11. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną powyżej, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

§ 5
SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca najpóźniej przed złożeniem Zamówienia (tj. kliknięciem przycisku „Kupuję i płacę”), informuje o cenie do zapłaty. 
 2. Podawana w trakcie składania Zamówienia cena do zapłaty, jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.
 3. Płatności mogą być dokonywane w następujący sposób: płatność za pośrednictwem serwisu Stripe.
 4. Korzystanie z usług płatniczych wymienionych powyżej, oznacza akceptację postanowień odrębnego regulaminu płatności oraz innych wewnętrznych aktów regulujących korzystanie przez Kupujących z oferowanych przez nich usług.
 5. Szczegółowy opis form płatności, o których mowa powyżej, w tym dokumentacja regulująca zasady świadczenia usług płatniczych i rozpatrywania reklamacji, dostępne są na stronach internetowych poszczególnych usługodawców.

§ 6
KOSZTY, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY

 1. Kupujący otrzymuje zakupiony produkt w kanale elektronicznym – potwierdzony w wiadomości e-mail.
 2. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
  1. płatność za pośrednictwem serwisu Stripe.
 3. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i dowód zakupu. 

§ 7
REKLAMACJE I ZWROTY 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może: żądać wymiany produktu na wolny od wad; złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny; złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

 § 8
ZASADY DZIAŁANIA SUBSKRYPCJI

 1. Warunkiem korzystania z Subskrypcji jest uprzednie założenie elektronicznego Konta Klienta utworzonego w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 2. W celu korzystania z Subskrypcji, Kupujący zobowiązuje się wskazać Sprzedawcy dane do rozliczeń oraz informacje dotyczące co najmniej jednego sposobu płatności. Uczestnik Usługi zobowiązany jest podać wyłącznie aktualne, prawdziwe i prawidłowe dane rozliczeniowe i dane sposobu płatności. 
 3. Warunkiem korzystania z Subskrypcji jest wybranie przez Kupującego jednej z opcji Subskrypcji spośród rodzajów oferowanych przez Sprzedawcę.
 4. Aktywowanie Subskrypcji następuje z chwilą akceptacji przez Uczestnika niniejszego Regulaminu i opłacenia Subskrypcji. Umowa na świadczenie Subskrypcji ulega rozwiązaniu na skutek upływu czasu trwania subskrypcji lub na skutek jej wypowiedzenia.
 5. Przyjmuje się, że okres rozliczeniowy subskrypcji wynosi 30 dni kalendarzowych od momentu aktywacji Subskrypcji. 
 6. Jeżeli płatność za kolejny okres Subskrypcji nie będzie mogła zostać zrealizowana, w szczególności ze względu na upływ terminu ważności karty, brak środków na koncie lub z innych przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedawca może czasowo zawiesić Kupującemu dostęp do Subskrypcji do momentu pobrania opłaty przy wykorzystaniu wybranego sposobu płatności. 
 7. Subskrypcja zawarta na czas określony może zostać wypowiedziana przez Sprzedawcę z 30-dniowym terminem wypowiedzenia bez podania przyczyny. W takim przypadku Kupującemu przysługuje praw do zwrotu płatności za już opłacone okresy rozliczeniowe, które nie zostaną przez niego wykorzystane.
 8. Kupujący może w każdym czasie anulować zakupioną subskrypcję.
 9. Anulowanie subskrypcji wywiera skutki prawne wyłącznie względem przyszłych, niezrealizowanych dostaw produktu.

 § 9
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

 1. Adres domeny, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość Serwisu internetowego podlegają ochronie prawnej. Poszczególne elementy Serwisu internetowego mogą podlegać ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedającego.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedającego.
 4. Pobieranie, zwielokrotnianie, kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści Serwisu internetowego jest zabronione bez zgody Sprzedającego.

 § 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.02.2024 r. 
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Klienta przewidują dla niego korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa kraju zwykłego pobytu Klienta.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Sklep Internetowy będzie informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego, w przypadku Użytkowników zapisanych do Newslettera lub posiadających aktywne Konto Klienta – w formie wiadomości mailowej.