Polityka prywatności

§ 1

Dane osobowe

 1. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest High Culture sp. z o.o., Marii Curie-Skłodowskiej 3/27, 20-029, Lublin, NIP: 7123458183.
 2. Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy serwisu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem prosimy o kontakt poprzez adres korespondencyjny: High Culture sp. z o.o., Marii Curie-Skłodowskiej 3/27, 20-029, Lublin; lub adres email: kontakt@highculture.pl.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Do korzystania ze strony nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie. Wystarczające są:
 1. dostęp do Internetu,
 2. standardowy system operacyjny,
 3. standardowa przeglądarka internetowa.
 1. Poprzez korzystanie z utworów udostępnionych na stronie High Culture, odbiorcy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów.
 2. Bez uprzedniej zgody High Culture sp. z o.o. odbiorcy mogą korzystać ze strony High Culture oraz utworów na niej zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: 
 1. zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtwarzanie i publiczne udostępnianie w sieci utworów zamieszczonych na stronie High Culture lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
 2. pobieranie zawartości strony i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

§ 3

Zasady przetwarzania danych

 1. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, stosujemy zasady:
 1. zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa;
 2. minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel;
 3. prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, aby dane, które przetwarzamy, były aktualne i zgodne z prawdą;
 4. ograniczenia celu oraz bezpiecznego przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym i prawnie uzasadnionym celu. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je jedynie tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla realizacji którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas obowiązki nałożone przez przepisy prawa);
 5. integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, dzięki którym przetwarzane dane osobowe są bezpieczne;
 6. rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać, że przetwarzając dane osobowe, działamy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 4

Uprawnienia

 1. RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

§ 5

Wykaz powierzeń

 1. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 1. Mailchimp – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,
 2. SeoHost – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 3. Wojciech Tomczak, 62-052 Chomęcice, ul. Poznańska 77 – w celu korzystania z usług wsparcia IT, które wiążą się z możliwością uzyskania przez podmiot świadczący usługi dostępu do Twoich danych osobowych,
 4. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

§ 6

Newsletter

 1. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera.
 2. Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
 3. Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego Mailchimp.
 4. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
 5. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

§ 7

Kontakt emailowy

 1. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.
 2. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

§ 8

Cookies

 1. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony.
 2. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.
 3. Strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. 
 4. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. 

§ 9

Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.